Om misverstanden te voorkomen is er een reglement opgesteld. Deelnemers aan de Vechtloop worden geacht hiermee bekend te zijn.

 1. De Vechtloop wordt georganiseerd door de Stichting Vechtloop Weesp, hierna te noemen “SVW”. De SVW is ingeschreven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 54297303.
 2. Vervallen
 3. Vervallen.
 4. Vervallen.
 5. Het bestuur van de SVW stelt jaarlijks het “Reglement Vechtloop” vast.
 6. De deelnemers aan de Vechtloop verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 7. Het reglement is eveneens van toepassing op de door de SVW ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.
 8. De begroting en afrekening van de Vechtloop wordt goedgekeurd door het bestuur van de SVW. De SVW en de Vechtloop hebben geen winstdoeleinde. Een positief saldo zal beschikbaar zijn voor de organisatie van een volgende Vechtloop.
 9. Wedstrijdleiding en medewerkers worden aangewezen door het SVW bestuur.
 10. De wedstrijdleider heeft de wedstrijdtechnische eindverantwoordelijkheid.
 11. Vervallen
 12. De deelnemers nemen volledig deel voor eigen risico. De SVW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.
 13. De wedstrijdleiding en de EHBO hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.
 14. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars, EHBO en medewerkers moeten direct en stipt opgevolgd worden. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 15. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de Vechtloop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Vechtloop ontheffing verleend is.
 16. Deelnemers hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en andere kosten, indien zij van deelname afzien.
 17. Vervallen.
 18. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Vechtloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden (bv. temperatuur > 27 graden of onweer) of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en andere kosten. Wel zal bekeken worden of de Vechtloop op een latere datum alsnog doorgang kan vinden, waarbij bekeken zal worden of/hoe de eerder ingeschreven deelnemers gecompenseerd kunnen worden.
 19. Deelnemers dienen het startnummer aan de voorzijde en volledig zichtbaar te dragen.
 20. Achter de laatste loper rijdt een voertuig van de organisatie en/of een voertuig van de politie.
 21. De Vechtloop heeft voor de lange afstanden (10 km) geen indeling in leeftijdsklassen voor de onderdelen. Wel wordt – voor zover bekend – het geboortejaar vermeld bij de uitslagen. Voor de 2½ en 5 km worden alleen prijzen uitgereikt aan deelnemers in de jeugdcategorieën (t/m 16 jaar). De leeftijd van een deelnemer op dag van Vechtloop is hiervoor bepalend.
 22. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 23. De uitslagen van de wedstrijd voor de verschillende categorieën en daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. Als service bieden wij de deelnemers ook de netto tijden aan in onze uitslagenlijsten.
 24. De tijdregistratie wordt verzorgd door Race Result. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de wedstrijdleiding. Deelnemers die geen startnummer met chip dragen worden niet geregistreerd en komen niet in aanmerking voor prijzen.
 25. Vervallen.
 26. Vervallen.
 27. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een e-mailingbestand. Het e-mailingbestand is eigendom van de SVW en zal niet aan derden verstrekt worden. Meer informatie over jouw privacy vind je in onze privacyverklaring.
 28. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Vechtloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 29. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Bij eventuele onenigheid neemt het SVW bestuur de eindbeslissing.
 30. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

Versie 5 februari 2023